Exsys308 Logo

 • EXSYS308 image1
 • EXSYS308 image2
 • EXSYS308 image3

 

  • درمان ضایعات PSORIASIS
  • درمان ضایعات VITILIGO
  • درمان ضایعات ATOPIC DERMATITIS
  • درمان ضایعات ALOPECIA AREATA
  • دارای نور منوکورمیک 308نانومتر، مناسب برای درمان انواع بیماری های پوستی


  • قدرتمند : دارای توان (50mw/cm2 (High power density
  • نرم افزار هوشمند:
   • امکان استفاده از برنامه های از پیش تعیین شده
   • امکان تنظیم پارامترهای دستگاه
  • دارای هندپیس با سطح مقطع های متنوع