CRC-25R

 • CRC-25R image1

 • اندازه گیری میزان اکتیویته در دوز داروی تزریقی براساس واحد اندازه گیری کوری، بکر ل و...

  • ارتباط با کامپیوتر از طریق USB
  • امکان به روز کردن برنامه داخلی دستگاه از طریق SD FLASH
  • امکان اتصال به چاپگر USB
  • اتصال Plug - & Play چمبر
  • امکان اتصال به دستگاه Remote control برای کنترل و نظارت بر کار دستگاه از راه دور. هم چمبر و هم Remote می توانند در فواصل دور از کنسول دستگاه واقع شوند.
  • صفحه نمایش بزرگ و نورانی که نام نوکلئید، میزان اکتیویته ، واحد اندازه گیری (کوری/ بکرل) و ... را به وضوح نمایش می دهد.
  • خواندن سریع و دقیق مقدار اکتیویته بطور خودکار به محض قرار دادن سورس رادیو اکتیو در چمبر.
  • اندازه گیری خودکار Background رادیو اکتیو در محاسبات
  • حدود 80 رادیو نوکلئید در حافظه دستگاه تعریف شده و قابلیت تعریف رادیو نوکائید های جدید از طریق صفحه کلید دستگاه وجود دارد.